دروازه ها که گشوده می شود ، حقیقت می بینی!

دروازه ها که گشوده می شود، احساس می بینی!

دروازه ها که گشوده می شود ، دریای محبت می بینی!دروازه ها که گشوده می شود........

مبهوت می مانی!                         نمی دانی چه کنی!!  

دیوار مانع است و زنبور غم.

برای گذشتن از مانع و به جان خریدن غم ، باید پرواز بیاموزی. 

و آن زمان که دروازه ی چشمانت گشوده می شود 

و تو تعبیر رویایی را می بینی ، عشق را می بینی و اشک را و تلاطم را!

و آیا غرق شدن می بینی؟

دروازه ی چشمانت همیشه گشوده باد.

دو خط موازی همیشه کنار هم می مانند.

/ 0 نظر / 5 بازدید