؟

اگر این جان ِ من است
        که مرا از تو جدا ساخته است
                 به کناریش نهم
        به همان گوشه که خصم
                 در لباسی که ثواب از سر و رویش بارد
        به تو در خانه ی خود تاخته است

 

اگر این عقل ِ من است
        که مرا ساکت و خاموش کند
 وگر این قلب بخواهد روزی
         قصّه ی روشن ِ انکار تو را
                 پس از این عشق فراموش کند
        آتشی گرم به جانش فکنم
                  تا که این خُرْد ِ خِرَد بَر شده را
        مست و عاشق وش و مدهوش کند
                  وین دل فارغ و آرام ِ سکون
                          عشق را بار دگر نوش کند

 

تو که خود می دانی
                  مایه ی دلخوشی ام بودن توست

مرد ره

        ! رو به همین راه بمان
                  راه ما روشن بود
                           نور حتی ز پی ظلمت آن می تابید
                  تو چنان پیش میندیش ز خویش 
        ! پرشرر، صادق و روشنگر و آگاه بمان
 

/ 1 نظر / 10 بازدید